Presentation

Förskolan Les Melodies är en svensk förskola med fransk profil som drivs som ett föräldrakooperativ. Vi uppmuntrar lärandet av det franska språket och kunskaper i fransk kultur, samtidigt som det svenska kulturella sammanhanget skall vara närvarande. Förskolan uppfyller de riktlinjer som gäller för fristående förskolor i Stockholm. Dessa riktlinjer utgår ifrån:

 • Skollagen (SFS 2010:800)
 • Förskolans läroplan (Lpfö 18)
 • Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan
 • Stockholms stads förskoleplan
Förskolan finansieras av gängse bidrag från Stockholms kommun samt barnomsorgsavgift från föräldrar. Barnomsorgsavgiften är det maximala belopp som fastställts av svenska staten (maxtaxa).


Värdegrunder och tillvägagångssätt

Vi eftersträvar att varje barn skall utvecklas med de värdegrunder som följer av den svenska läroplanen i all undervisning och i enlighet med vår utbildningsplan, inkluderande:

 • Demokrati, respekt för andra, solidaritet, empati och ansvar
 • Respekt för sig själv och en känsla av att vara värderad som en individ
 • Förmåga att upptäcka, se och ta ställning i olika etiska dilemman i vardagen
 • Uppfattningen att varje människa har samma värde som andra, oavsett social bakgrund, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning och fysiska/psykiska olikheter
 • Respekt för natur och miljö

Vi eftersträvar att uppmuntra varje barn i sin individuella utveckling och i lärandet av nya färdigheter, inkluderande uppmuntrande av:

 • Nyfikenhet, lust att lära och tillit till sig själv och sin egen förmåga
 • Utvecklingen av fantasin
 • Förmågan att anpassa sig inom gruppen
 • Kunskaper i fransk och svensk kultur och respekt för andra kulturer
 • Utvecklingen av motorik
 • Förmågan att lyssna, tänka, att uttrycka sina åsikter och förstå andras perspektiv
 • Utveckling av nyanserat språk, ordförråd och begrepp av argumentation och kommunikation
 • Intresset för det skrivna språket, text och bilder
 • Kreativa färdigheter (teckning, målning, modellering, teater) och musikalitet (musik, sång, dans)
 • Begreppen rymd, former, siffror, mått, tid och förändring
 • Möjligheten att använda matematik för att utforska och finna olika lösningar på vardagliga problem
 • Intresse för vår natur och förståelse av ömsesidig påverkan mellan natur, samhälle och människor
 • Kunskap om växter, djur och fysikaliska fenomen / enkel kemi
 • Möjlighet att bygga och skapa med hjälp av olika material och verktyg

För att främja värderingar, individuell utveckling och nya lärande:

 • Följer vi barnet i barnets egen takt och i lugn och ro
 • Att skapa en miljö som främjar samarbete snarare än konkurrens mellan barnen
 • Uppmuntra barnet att delta i grupp, att ta egna initiativ och lära sig ansvar
 • Uppmuntra barnet att “klara” sig själv (klä på sig, tvätta händerna, toalettbesök)
 • Låta barnet vara en vara delaktiga i de olika dagliga aktiviteterna, såsom dunking och servering
 • Föregå med gott exempel (vi lever som vi lär) i samtliga relationer, vuxna och barn
 • Betonar glädjen i lärandet, upptäckandet samt i musikaliska och fysiska aktiviteter
 • Håller en daglig rytm som passar varje barn
 • Säkerställer att måltiderna är nyttiga, balanserade, smakrika och näringsrika


Samarbetet mellan personalen och föräldrarna

Som en föräldrastyrd förskola har föräldrarna möjlighet att investera i utvecklingen av förskolans struktur. De kan välja att bli medlemmar i styrelsen. En gång om året inbjuds föräldrarna till en stämma för att fatta beslut om förvaltningen av förskolan. Under läsåret 2021/2022 är styrelsen som ansvarar för den administrativa hanteringen: Zarah Carouger Björkman, Christofer Fjellner, Linn Hirsch, Ylva Lindén, Sofia Plathán-Nilsson, Emmanuelle Valois, Peter Åberg Linder.


Lokaler

Våra lokaler ligger i hjärtat av Östermalm och vi har en trygg och lekvänlig innergård.

Förskolan ligger nära många parker, Djurgården och Gärdet.


Öppettider

Förskolan Les Mélodies följer Stockholm stads riktlinjer. Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till vårdnadshavares behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Vid inskrivning av nytt barn samt i början av varje termin samlar vi in vårdnadshavares behov av barnomsorg för den kommande terminen. Självfallet går det att ändra tider även under terminens gång. För permanenta förändringar ber vi dock att detta görs minst en månad i förväg. Vårdnadshavare ansvarar för att den avtalade tiden hålls.

Matleverantör

Vi använder Klein's Kitchen. För information och veckomeny, vänligen se deras hemsida.
Crèche Les Melodies - Linnégatan 78-80 - 115 23 Stockholm - Suède