Presentation

Förskolan Les Mélodies är ett föräldrakooperativ som startades 2002 i Stockholm. Les Mélodies är en förskola med fransk profil samtidigt som den följer den svenska läroplanen. Till oss söker sig barn som har franska som modersmål eller är tvåspråkiga franska/svenska och efter förskolan fortsätter de flesta barnen sin skolgång på Lycée Français Saint Louis.

Vi stärker barnens språkkunskaper i franska och uppmärksammar det franska kulturarvet på många olika sätt i vår verksamhet samtidigt som det svenska kulturella sammanhanget är närvarande.

Förskolan uppfyller de riktlinjer som gäller för fristående förskolor i Stockholm, dessa riktlinjer utgår ifrån:
 • Skollagen (SFS 2010:800)
 • Förskolans läroplan (Lpfö 18)
 • Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan
 • Stockholms stads förskoleplan
Förskolan finansieras av gängse bidrag från Stockholms kommun samt barnomsorgsavgift från föräldrar. Barnomsorgsavgiften är det maximala belopp som fastställts av svenska staten (maxtaxa).


Värdegrunder och tillvägagångssätt

Vi eftersträvar att varje barn skall utvecklas med de värdegrunder som följer av den svenska läroplanen i all undervisning och i enlighet med vår utbildningsplan, inkluderande:

 • Demokrati, respekt för andra, solidaritet, empati och ansvar
 • Respekt för sig själv och en känsla av att vara värderad som en individ
 • Förmåga att upptäcka, se och ta ställning i olika etiska dilemman i vardagen
 • Uppfattningen att varje människa har samma värde som andra, oavsett social bakgrund, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning och fysiska/psykiska olikheter
 • Respekt för natur och miljö

Förskolan ska vara trygg och säker plats där barnen känner sig välkomna och accepterade. Vi eftersträvar att uppmuntra varje barn i sin individuella utveckling och i lärandet av nya färdigheter, inkluderande uppmuntrande av:

 • Nyfikenhet, lust att lära och tillit till sig själv och sin egen förmåga
 • Utvecklingen av fantasin
 • Förmågan att anpassa sig inom gruppen
 • Kunskaper i fransk och svensk kultur och respekt för andra kulturer
 • Utvecklingen av motorik
 • Förmågan att lyssna, tänka, att uttrycka sina åsikter och förstå andras perspektiv
 • Utveckling av nyanserat språk, ordförråd och begrepp av argumentation och kommunikation
 • Intresset för det skrivna språket, text och bilder
 • Kreativa färdigheter (teckning, målning, modellering, teater) och musikalitet (musik, sång, dans)
 • Begreppen rymd, former, siffror, mått, tid och förändring
 • Möjligheten att använda matematik för att utforska och finna olika lösningar på vardagliga problem
 • Intresse för vår natur och förståelse av ömsesidig påverkan mellan natur, samhälle och människor
 • Kunskap om växter, djur och fysikaliska fenomen / enkel kemi
 • Möjlighet att bygga och skapa med hjälp av olika material och verktyg

För att främja värderingar, individuell utveckling och nya lärande:

 • Följer vi barnet i barnets egen takt och i lugn och ro
 • Att skapa en miljö som främjar samarbete snarare än konkurrens mellan barnen
 • Uppmuntra barnet att delta i grupp, att ta egna initiativ och lära sig ansvar
 • Uppmuntra barnet att “klara” sig själv (klä på sig, tvätta händerna, toalettbesök)
 • Låta barnet vara en vara delaktiga i de olika dagliga aktiviteterna, såsom dunking och servering
 • Föregå med gott exempel (vi lever som vi lär) i samtliga relationer, vuxna och barn
 • Betonar glädjen i lärandet, upptäckandet samt i musikaliska och fysiska aktiviteter
 • Håller en daglig rytm som passar varje barn
 • Säkerställer att måltiderna är nyttiga, balanserade, smakrika och näringsrika


Samarbetet mellan personalen och föräldrarna

Som en föräldrastyrd förskola har föräldrarna möjlighet att investera i utvecklingen av förskolans struktur genom eget engagemang. Historiskt sett har vi haft väldigt engagerade föräldrar som jobbat hårt för att vi ska ha den fina verksamhet som vi har idag. Vi är måna om den traditionen och ser fram emot att välkomna nya engagerade familjer som verkligen brinner för att deras barn ska få möjligheten att gå på en av Stockholms bästa förskolor.

Alla föräldrar förväntas vara engagerade i den löpande verksamheten samt sitta med som styrelseledamöter under minst två mandatperioder. En gång om året inbjuds föräldrarna till en stämma för att fatta beslut om förvaltningen av förskolan.

Under läsåret 2022/2023 har styrelsen som ansvarar för den administrativa hanteringen haft följande sammansättning: Zarah Carouger Björkman, Angélique Kaba Högström, Sofia Plathán-Nilsson, Othmane Rezine och Peter Åberg Linder.


Lokaler

Våra lokaler ligger i hjärtat av Östermalm och vi har en trygg och lekvänlig innergård.

Förskolan ligger nära många parker, Djurgården och Gärdet.


Öppettider

Förskolan Les Mélodies följer Stockholm stads riktlinjer och regler för ramtider. Enligt Stockholms stads riktlinjer ska förskola och pedagogisk omsorg kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30 – 18.30. Beslut om enhetens öppettider fastställs emellertid utifrån vårdnadshavarnas behov om den dagliga vistelsetiden för respektive barn.

Matleverantör

Vi använder matleverantören RR Matproduktion som levererar ekologisk och närproducerad mat. För information och veckomeny, vänligen se deras hemsida.
Crèche Les Mélodies - Linnégatan 78-80 - 115 23 Stockholm - Suède