PersonalTerece Byrstedt

Jag är skolchef, rektor och legitimerad förskollärare med interkulturell inriktning. Jag har arbetat på Les Méodies sedan 2018. Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har jag det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med de regler och lagar som råder. Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Jag har lång erfarenhet av förskoleverksamheter och utvecklingsarbeten inom förskola och skola. Jag är nyfiken på barns lärande och hur kvalitén i förskolan kan utvecklas för att skapa goda villkor för lärande, undervisning och utbildning. Min ambition är att skapa en kultur med normer och värderingar som stimulerar barn och personal till ett tydligt engagemang och vilja till vidareutveckling. Vår verksamhet ska stimulera varje barns utveckling och lärande och ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. På Les Mélodies arbetar vi för att varje barn ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Vi i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden för att alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att varje barn får utvecklas så långt som möjligt.

Jag har tre barn och två barnbarn. På min fritid gillar jag att spela golf, åka skidor, läsa böcker i en hängmatta eller bara sitta på landet och titta på havet.
Sanae Himdi

Jag är utbildad barnskötare och är uppvuxen i Frankrike och flyttade till Sverige 1994. Jag har arbetat på Les Mélodies sedan 2005 och arbetar med de yngsta barnen i gruppen Flûte. Jag pratar flytande franska, arabiska och svenska.

För mig är tryggheten och leken det absolut viktigaste för barns välmående och utveckling. I leken får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Även planerad lek och undervisning är en viktig del i barnens utbildning. Att på ett lekfullt sätt utmana barnen genom roliga samlingar där barnen får vara delaktiga och medbestämmande i sin vardag.

Jag trivs som allra bäst när jag får vara en del av barnens lek, undervisa och vara en närvarande pedagog som följer barnens utveckling. Genom tydliga rutiner skapar vi en trygghet för alla våra barn.

På min fritid umgås jag med mina vuxna barn och jag är mycket intresserad av matlagning.
Aurélie Niziol

Jag är utbildad barnskötare och har arbetat sedan 2019 på Les Melodies med de yngsta barnen i gruppen Flûte. Franska är mitt modersmål och det är både roligt och viktigt att dela min kultur med barnen på förskolan.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer. Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen.

Jag är nyfiken, närvarande och en medforskande pedagog. Jag älskar att stötta barnen i deras lärande och se deras utveckling samt att kunna bidra till deras välmående och självförtroende. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Mitt mål är att skapa en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Jag är glad och stolt över att delta i barnens utveckling, vilka även är framtidens samhällssakpare.

På min fritid tycker jag om att springa i skogen och att vara ute generellt med familjen. Jag brukar umgås med mina vänner samt stödja mina barn i deras idrotts- och kulturaktiviteter.
Morgane Calmier

Jag är uppvuxen i Frankrike på landet utanför Paris. Jag är utbildad barnskötare och jobbar med de yngre barnen på förskolan i gruppen Flûte.

Jag är en kreativ person och jag gillar att hitta på nya spännande aktiviteter tillsammans med barnen och kunna se att de uppskattar det, lär sig nya saker och har det roligt på förskolan. Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta innebär att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapandet både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

För mig är det också viktigt att utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet . En positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Varje år odlar vi med barnen och sätter ut plantor i trädgården så att vi kan skörda tomater, gurka, paprika, bönor och jordgubbar.

På fritiden gillar jag att vara ute i naturen, laga mat och odla.
Charlotte Vielfaure

Jag är född och uppvuxen i Frankrike, Ardèche, ett bergigt område i södra Frankrike. Som 18-åring flyttade jag till Lyon för att studera och jag tog en magisterexamen i undervisning och lärande. Sedan arbetade jag fyra år på en förskola och skola med barn mellan 3-10 år. I augusti 2017 följde jag min partner till Sverige då han fått jobb på ett forskarlaboratorium. Jag sökte mig till Les Mélodies och gruppen Tambour för att jobba med min passion, barn. Jag trivs väldigt bra i Sverige och Stockholm och tillbringar helgerna med att upptäcka staden.
Lucile Chalmandrier-Perna

Jag är född och uppvuxen i Paris och förskollärare i gruppen Tambour med barn som är mellan tre och sex år gamla. Jag gjorde mina högre studier i Frankrike, Japan (Master i sociologi och utbildning) och Amerika (i barns utveckling). Jag har en förskollärarexamen från Kalifornien och ska även söka förskollärarlegitimation i Sverige.

Jag tycker att vår roll som lärare är att skapa en trygg och stimulerande miljö så att barnen kan utveckla sin nyfikenhet och fantasi. Jag tror att det är viktigt att följa barnens intressen för att öka deras utveckling, och att leken alltid ska vara i centrum för inlärning varför jag tänker på det när jag planerar barnens aktiviteter. Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

På min fritid tycker jag om att vara med mina två små barn och min man. Vi gör mycket kulturutflykter (museum, teater och opera) och vi gillar att gå på promenader. Jag har också en passion för barnlitteratur. Jag gillar särskilt verk av Astrid Desbordes, Hervé Tullet, Joe Tode-Stanton och Torben Kuhlmann.
Cleopatra Makdesi-Elias

Jag är född och uppvuxen i Stockholm och började arbeta på Les Mélodies 2016 vid sidan av mina språkstudier. Då barnens utveckling var så kul att följa började jag att studera till förskollärare på Stockholms universitet men då jag nu arbetar heltid som barnskötare i gruppen Tambour har har jag pausat studierna.

Viktiga punkter för mig är att barnen trivs med att vara på förskolan och att de känner sig trygga och självsäkra. Jag sätter fokus på omsorg och kultur, att introducera mångfald och olika kulturer i världen är något jag har passion för och gärna vill lära barnen. Jag har själv vuxit upp i en mångkulturell miljö då båda mina föräldrar kommer från Syrien. Jag har ett stort intresse för Östasien; särskilt för Japan och Sydkorea. Jag har arabiska och svenska som modersmål men pratar också engelska, japanska och lite franska.